اسموپرازول | Esomeprazole | گرانول اسموپرازول | ساشه اسموپرازول ...

دوز معمول در بیماری زخم معده به عنوان جزیی از رژیم درمانی 3 دارویی آموکسی سیلین و کلارتیرومایسین، 20 میلی گرم اس امپرازول خوراکی 2 بار در روز و به مدت 7 روز و یا ...

مانیتور زیمنس مانیتور زیگورات مانیتور زومیت قیمت مانیتور زیمنس