معرفی و راهنمای پرورش گیاهان دارویی - باميه - Nargil.ir

بامیه گیاهی یکساله و یا چندساله است و ارتفاع بوته آن به 2 متر می رسد. برگهای بامیه ... در مطالعات نشان داده شده است که بامیه مدر بوده و در نتیجه می تواند از تجمع مایعات در بدن جلوگیری کند. برخی مطالعات ... با سلام زمان کاشت بذر بامیه چه فصلی است؟

زهرا امیر ابراهیمی زيت الخروع زنجبيل زوجة ترامب